30 augusti, 2018

Integritetspolicy för Bäckströms Trafik AB

Policy avseende integritet och behandling av dina personuppgifter.

Denna policy avseende intigritet beskriver hur Bäckströms Trafik AB

org. Nr 556235-8423, Fordonsgatan 8, 912 32 Vilhelmina lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller då Bäckströms Trafik tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontant med oss.

Integritetspolicyn gäller även hantering av personuppgifter om Bäckström Trafiks personal.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Bäckströms Trafik är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande tillämplig lagstiftning.
För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

För att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som anställd samt lagstadgade förpliktelser gällande anställda måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Bäckströms Trafik samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du kontaktar oss för ett köp, en beställning, event eller när du på annat sätt har kontakt med oss.
Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Bäckströms Trafik och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden eller köpa dina tjänster och erbjudanden.

För dig som är kund till Bäckströms Trafik:
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:

 • Namn
 • Organisationsnummer/personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och epost
 • Vår kommunikation med dig

För dig som är leverantör till Bäckströms Trafik:
De personuppgifter Bäckströms Trafik samlar in och behandlar om dig i egenskap av leverantör som tillhandahåller material och tjänster:

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och epost
 • Vår kommunikation med dig

För dig som är anställd av Bäckströms Trafik:

De personuppgifter som Bäckströms Trafik samlar in och behandlar om dig i egenskap av anställd hos oss är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer och epost
 • Utbildningsnivå
 • Facklig tillhörighet
 • Hälsodeklarationer
 • Medarbetarsamtal
 • Mötesprotokoll
 • Rapporter
 • Bilder på dig, i din verksamhetsroll för användning i reklam syfte
 • Löneuppgifter och skatter
 • Vår kommunikation med dig

Bäckströms Trafik behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser genemot dig som kund / leverantör / anställd såsom genomförande av köp, fakturering, tillhandahålande av support, lönehantering, hälsa och säkerhet.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post och e-post
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads och kundanalyser, leverantörsbedömning, marknadsundersökningar, statestik, affärsuppföljning samt affärs och metodutveckling relaterat till köp och leverans av varor och tjänster.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller leverantör,som för att genomföra bokningar, beställningar köp och för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig,
såsom förenklad administration och orderhistorik.

I vissa fall kan Bäckströms Trafik ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enighet med denna integritetspolicy. Bäckströms Trafik kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Bäckströms Trafiks rättsliga intressen, t.ex. Om det pågår en juridisk process.

Bäckströs Trafik kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till andra samarbetspartners samt leverantörer. Bäckströms Trafik kan komma att överföra dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Bäckströms Trafik har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vi kommer då att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Bäckströms Trafik har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Bäckströms Trafik ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning. Bäckströms Trafik kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Bäckströms Trafik begära:

Tillgång, rättelse, radering och/eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Ta kontakt med oss om du har några frågor som rör integritetspolicyn och behandling av dina personuppgifter.

Bäckströms Trafik AB

Fordonsgatan 8
912 32 Vilhelmina

E-post: hendrik@backstromstrafik.se

rikard@backstromstrafik.se

Telefon: 0940 21067
Mobil: 070-6515470
Mobil: 070-3952869